Arts Maebashi

Exhibition

Recent Acquisitions : A Selection 2013-2015

2015.06.18 - 2015.07.26

【Past Exhibition】

June 18, 2015 – July 26, 2015
Venue : Arts Maebashi Gallery 1
Open hours : 11:00-19:00 (entry up to 18:30) 
Closed on Wednesdays.
Admission:Free
Organizer: Arts Maebashi

Artists:
ARIMURA Shintetsu
ISAHAI Tomio
ENOKI Yoko
KATO Akira
KANEKO Hidehiko
KAWASUMI Michinosuke
KIHARA Chiharu
SHIRAKAWA Yoshio
TAKAHASHI Tsuneo
TERUYA Yuken
TOMIYA Fujio
MIWA Michiyo
MORI Ryota

 

Share